2019. február 17. vasárnap, Ma Donát napja van. Ez az év 48. napja. Holnap Bernadett napja lesz. Advertisement
www.szekelyfoldert.info
Főoldal arrow Elektronikus Könyvtár arrow Acta 1997 arrow Acta 1997 - Művelődéstörténet arrow 1848-1849-es erdélyi és partiumi vonatkozású kisnyomtatványok I.
Főoldal
Székelyföld
Elektronikus Könyvtár
Kép-Tár
Author Info Module
1848-1849-es erdélyi és partiumi vonatkozású kisnyomtatványok I. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: RÁKÓCZY Rozália   

(Kivonat)

Az ezúttal közölt, Bécsben található kisnyomtatványok legtöbb darabja az Osztrák Nemzeti Könyvtár (Österreichische Nationalbibliothek) állományából került elő. A (budapesti) Honvéd Levéltár anyagának térségre vonatkozó 1848—1849-es kisnyomtatványai, amelyeket a levert szabadságharc után szállítottak Bécsbe, részben már visszakerültek Magyarországra. Az található ma a bécsi Hadilevéltárban (Kriegsarchiv), amelyeket eddig nem válogattak ki. A Budapesten és a Bécsben őrzött röplapok napról-napra kiegészítik egymást. Tanulságos lesz, ha a Sepsiszentgyörgyi Levéltár fennmaradt 1848—1849-es nyomtatványaival össze lehet majd hasonlítani ezt a röplapbibliográfiát, amelynek folytatását tervezzük, párhuzamosan a Székely Nemzeti Múzeum nyomtatványainak feldolgozásával.

 

(Kivonat)

Az ezúttal közölt, Bécsben található kisnyomtatványok legtöbb darabja az Osztrák Nemzeti Könyvtár (Österreichische Nationalbibliothek) állományából került elő. A (budapesti) Honvéd Levéltár anyagának térségre vonatkozó 1848—1849-es kisnyomtatványai, amelyeket a levert szabadságharc után szállítottak Bécsbe, részben már visszakerültek Magyarországra. Az található ma a bécsi Hadilevéltárban (Kriegsarchiv), amelyeket eddig nem válogattak ki. A Budapesten és a Bécsben őrzött röplapok napról-napra kiegészítik egymást. Tanulságos lesz, ha a Sepsiszentgyörgyi Levéltár fennmaradt 1848—1849-es nyomtatványaival össze lehet majd hasonlítani ezt a röplapbibliográfiát, amelynek folytatását tervezzük, párhuzamosan a Székely Nemzeti Múzeum nyomtatványainak feldolgozásával.

Előszó

Elöljáróban magyarázattal tartozom, mert a "nyomtatvány" kifejezés mást jelent a magyar, mást a román és az osztrák terminológia szerint.

A nyomtatvány kifejezést a magyar szakirodalom minden, nyomdai úton előállított termékre használja, szűkebb értelemben azonban a kisebb terjedelmű – oldalszámú – esetleg ugyan nagyobb kiterjedésű, de többnyire egyleveles nyomtatványt érti e kifejezés alatt, így a plakátot (falragaszt) is. A román szaknyelv a nyomtatvány alatt az imprimatúrát érti, minden egyéb esetben a dokumentum kifejezést használja. Az osztrák szakkifejezés a "röplap" bármilyen aprónyomtatványra, és "plakát" a falragaszra (Flugblatt, Plakat).

Magyarországon a muzeológia használja a történeti dokumentáció kifejezést, ebbe azonban a kéziratot, térképet, újságkivágást is beleérti.

Mi itt és most a magyar könyvtári terminológia szerinti kisnyomtatvány kifejezést alkalmaztuk. Ennek jegyében kerül közlésre az a néhány 1848-as darab, amely ezt a területet érinti, de földrajzi értelemben rendkívül távoli a lelőhelye.

A legtöbb darab az Osztrák Nemzeti Könyvtár (Österreichische Nationalbibliothek) állományából került elő. Az 1918-ig uralkodói magánkönyvtár nem gyűjtötte ezeket a nyomdatermékeket, a tulajdonbélyegző a legtöbb esetben tanúsítja, honnét került az első világháború után “államosított”, az Osztrák Köztársaság által nemzeti tulajdonba vett könyvtári különgyűjteménybe (Kisnyomtatvány – Plakát és Ex-libris gyűjtemény – Flugblätter-, Plakate und Ex-Libris Sammlung).

Az 1848-as szabadságharc leverése után a megszálló osztrák hatóságok – a katonai közigazgatás – minden nyomtatott röplapot összeszedett egyéb “bűnjelek” mellett, és Bécsbe szállíttatott. Mindezeket az 1849-ben, 1850-ben folytatott perekben kívánták volna felhasználni. Az összegyűlt anyag nagy mennyisége, rendezetlensége ezt nem tette lehetővé, mindazonáltal az is akadályt jelentett, hogy az ömlesztett darabokból nehezen lehetett volna arra következtetni, ugyan ki terjesztette, olvasta.

ĺgy részben a Rendőrminisztérium (Polizeibehörde) megfelelő ügyosztályán, részben a miniszterelnökségen (Bibliothek des k.k. Ministerraths-Präsidium) maradtak egyszerű időrendbe téve a röplapok.

A tulajdonbélyegző szerint a Honvéd Levéltárban is találhatók a térségre vonatkozó 1848-as kisnyomtatványok, ezeket részben már az 1920-as évektől kezdve vásárolta a mai Hadtörténelmi Levéltár elődje, részben az I. világháborút követő békeegyezmények rendelkezése alapján, mint magyar vonatkozású “patrimónium” került vissza Magyarországra. Az erről szóló egyezményt 1924-ben írták alá Baden bei Wien-ben, és három év alatt kellett végrehajtani. Azok találhatók ma a bécsi Hadilevéltárban (Kriegsarchiv), amelyeket ez idő alatt nem válogattak ki.

Habent sua fata libelli – a kisnyomtatványokra ugyanúgy érvényes. Az összehasonlító munkának van még egy érdekessége: alig található másodpéldány, netán több darab egy és ugyanazon kiadásból Budapesten és Bécsben. Napról-napra kiegészítik egymást ezek a röplapok. Tanulságos lesz, ha a Sepsiszentgyörgyi Levéltár fennmaradt 1848-1849-es nyomtatványaival össze lehet majd hasonlítani ezt a röplapbibliográfiát, amelynek folytatását tervezzük, párhuzamosan a Székely Nemzeti Múzeum nyomtatványainak feldolgozásával.

Munkámhoz segítséget nyújtott az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány (Stiftung der Aktion Österreich-Ungarn), az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok ösztöndíja (OTKA, Budapest, T. 02220 sz. program) és a Székely Nemzeti Múzeum, amelyet ez úton is köszönök.

(A családnevek majuszkulás kiemelését, beleértve a közlésbelieket is, kötetszerkesztési szempontok indokolják. Szerk. megj.)

1848-as erdélyi vonatkozású kisnyomtatványok idegen levéltárakban 1.

(Állagjegyzék)

1.

1848. március 15.

Városi Tanács. Pest.

Pest város közönsége nevében alólírottak szerencsések hivatalosan értesíteni a magyar nemzetet...

A nemzet ohajtásainak említett pontjai következők:

l. Sajtó szabadság a censura eltörlésével...

12. Unio Erdéllyel...

Következtek a közgyűlés határozatai...

Költ Pesten 1848-dik évi martius 15-kén

ROTTENBILLER Leopold s.k. választmányi elnök, KLAUZÁL Gábor s.k. stb.

[Pest] [ LANDERER és HECKENAST] 1 fol. - 36,5 x 22 cm.

A pesti forradalom követeléseit, amelyet a cenzúra eltörlésének azonnali bizonyítékaként LANDERER és HECKENAST nyomdájában kinyomtattak, Pest város Tanácsa délutáni rendkívüli ülésén határozatba foglalta és újra kinyomtatta, megerősítve a sajtószabadságot, nemzeti függetlenséget, nemzeti gárdát, nemzeti bankot, Magyarország és Erdély újraegyesítését követelő 12 pontot.

Im Namen der Bürger von Stadt Pest verständigen die unterzeichneten Abgeordneten amtlich die ungarische Nation... Forderungen der Nation: Punkte 1-12. (die "Pester zwölf Punkte") über die Pressefreiheit, nationale Unabhängigkeit, Nationalgarde, Nationalbank usw.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/1/4

2.

1848. március 2O.

Tanácsűlés és Népgyűlés. Bihar megye.

Szabadság, egyenlőség, testvériség, béke és rend!

Bihar másod alispánja SÁNTHA György, az idő komoly fejleményei fölött tartandő értekezés végett a mai napon délutáni 4 órára tanácskozmányi ülést hirdetett... a nemzet ohajtásainak azon pontjait, melylyeket Pest város, az országgyűléshez intézett kérelmezéskint aláírt, a negyváradi népgyűlés... saját ohajtásainak vallotta...

1. Sajtószabadság az előző vizsgálat eltörlésével...

12. Egyesülés Erdéllyel...

Kelt Nagyváradon 1848 ik évi Martius 2O kán a negyváradi népgyűlés megbízásából LUKÁCS György.

A nemzet követelései - a 12 pont - a nagyváradi megyei képviselőtestületi ülésből népgyűléssé alakult öszszejövetel határozataiba foglalva.

Freiheit, Gleichkeit, Brüderschaft, Fried und Ordnung!

Die Forderungen der Nation - Pester zwölf Punkte - im Beschluß der Volks-und Ratssitzung des Komitats Bihar.

Sign.: HL 1848 52/4.

Poss.: KA

3.

1848. március 22.

SÁNTHA György

Szózat Biharmegye népéhez.

valamint:

BATTHYÁNY Lajos

Minister-elnöki körlevél 1. szám.

Kelt 22. marcz. 1848. Sántha György másod alispán.

[Váradolaszi?] s.n. 1 fol. - 38 x 46,5 cm.

Bihar vármegye másod alispánja felhívással fordult a lakossághoz a béke és nyugalom megőrzésének érdekében. Felhívásába foglalta BATTHYÁNY Lajos, újonnan kinevezett miniszterelnök körlevelét, amelyben az ország népével tudatta kinevezését. (A körlevél március 17-én kelt.)

Aufruf an die Einwohner des Komitats Bihar von dem Vizegespan SÁNTHA György und das 1. Ministerpräsidentliches Cirkular von Graf BATTHYÁNY Lajos über seine Ernennung zum Ministerpräsidenten.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/1/12

4.

1848. március 26.

[Magyarország. Törvények, rendeletek]

Lezse. Despre incsetáreá szlúzsbelor, adeká robotei... Lezse. Despre incsetárea dezmi kraiesti-popesti... Lezse. Despre purtarea greotecilor de obste... Georgie SÁNTHA [György]

S.l. s.n. 1 fol. - 41 x 26 cm.

A magyar országgyűlésen elfogadott három törvénycikk, amelyet szentesítésre felküldtek az uralkodónak az urbárium, az egyházi és világi tized, a robot megszüntetéséről és az általános és közös teherviselés bevezetéséről, SÁNTHA György Bihar megyei másod alispán kiadásában.

Román nyelvű latin betűs kiadás, fonetikus írással.

Gesetzartikel. Über die Aufhebung des Urbariums... Gesetzartikel. Aufhebung des weltlichen und kirchlichen Zehenrechtes... Gesetzartikel über das Tragen gemeinsamen Lasten.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/1/16

5.

1848. május 23. — augusztus 11.

KIRÁLY Antal - BAYER György stb.

Sárréti levelek.

Bevezetés. E levelekről csak egy pár szó tájékozásul. E levelek, mint tartalmukból és az aláírásokból kitünik, a’ sárréti alesperesi kerület összes papságának levelei...

I. B. BRÉMER László nagyváradi latin szert. püspök úrhoz... Debreczenben Május’ 23-án 1848. KIRÁLY Antal, BAYER György stb.

II. B. BRÉMER László... püspök urhoz... Debreczenben Május 23-án 1848. KIRÁLY Antal, BAYER György stb.

III. Körlevél a megye papságához... Hosszúpályiban 1848. Julius 3-án tart. kerületi ülésünkből. Rokonaitok a’ sárréti kerület összes papsága.

IV. B. BRÉMER László... püspök urhoz... Hosszupályiban 1848. Julius 3-án tartott kerületi gyülésünkből... a’ sárréti alesperesi kerület összes papsága.

V. A nagyváradi nemes káptalanhoz...

VI. Nyilt levél. T. cz. CZAMBERT János kanonok urhoz... Hosszupályiban 1848 Julius 3-án tartott kerületi gyülésünkből a’ sárréti alesperesi kerület összes papsága.

VII.B. BRÉMER László... püspök urhoz... Hosszupályiban Julius 3-án... a... kerület összes papsága.

VIII. Körlevél a megye papságához... Derecskén 1848 August. 11-én ... a... kerület papsága.

IX. B. BRÉMER László... püspök urhoz... Derecskén, 1848. august 11-én... BAYER György... MICSKEI Ferenc stb.

Debreczenben nyomatott a’ város könyvnyomdájában. 8 p. - 26 x 17 cm.

KIRÁLY Antal alesperes, BAYER György helyettes alesperes és a kerület papsága: MICSKEI Ferenc (Szentmárton), PIRINGER János (Mezőpeterd), VERBATAI Márton (Derecske), LÁZÁR Miklós és ÉDER János (Debrecen) valamint LUDVIG János (Hosszúpályi) az egyházmegyében uralkodó viszonyok jobbítását, sérelmeik orvoslását és CZAMBERT János püspöki helynök elmozdítását kérték, hiába. Büntetés sújtotta KIRÁLY Antal alesperest, mert a "mozgalom" élére állt. A levelek végső tanulsága: “Bizony bizony mondom nektek: az egyházi reform ideje jelen van.”

Briefe aus Sárrét über den Konservativismus des Bischofs von Nagyvárad und über die Reformintention der Geistlichkeit auf dem Lande.

Sign.: HL 1848 52/91

Poss.: KA Wien

6.

1848. június 2.

Közgyűlés. Máramaros megye.
 
 

A “Würtembergi király” nevét viselő huszárezred galliciai Máriámpolba szállásolva volt egy százada - honszerelem - s annak tudata által vezettetve, hogy a haza veszélyben van, - összeesküdött, ’s tisztjeit a’ velök jövetelre kénszeritve, - LENKEY János kapitány vezérlete alatt kebelünkbeli Sziget városba érkezett a’ legszebb rend, és legmagasabb lelkesedéssel. - Ez a’ tény röviden. -

’S midőn tudatnók, hogy az érintett századot óltalmunk alá vettük, - az e tárgyban Nádor Ő Fenségéhez intézett alázatos fölirásunkat azon hazafiui kérelemmel mellékeljük ./. alá: miszerint Önök ezt hason fölirásukkal támogatni sziveskedjenek. -

Kelt 1848-ik évi szentiván hó 2-ik ’s több napjain Sziget városban tartott képviselő bizottmányi ülésünkből.

S.l. s.n. 1 fol. - 39 x 25 cm.

Teljes szöveg.

Kézírással a megszólítás és befejezés: Kedves atyánkfiai barátink, valamint: Önöknek Amico atyokfiai baráti Máramaros megye közönsége.

Az ./. jellel mellékelt, István nádornak szóló levél csatolva:

Másolat. 1572. Fensége, örökös, császári királyi főherceg, nádorispán ’s királyi helytartó úr! Legkegyelmesebb urunk! A’ mély tisztelettel ide, ./. alá mellékelt, ’s hozzánk a’ múlt hó végnapjain érkezett tisztijelentéséből LENKEY János százados kapitánynak - méltóztat császári királyi Fenséged az eseményeket, mellyek jelen alázatos fölirásunk tárgyául szolgálnak, - megérteni. - ... Kegyelmet kérünk Fenséges úr, ...

Kik többnyire kegyelmébe alázatosan ajánlottak, alázatos tisztelettel maradtunk - cs.kir. Főherczegségednek - kelt 1848-ik évi junius hó 2-án kir. kor. Sziget városban tartott képviselő bizottmányi ülésünkből, - alázatos szolgái: Máramaros megye közönsége.

S.l. s.n. 1 fol. - 39 x 25 cm.

A kétoldalas nyomtatvány antik példákra hivatkozva kér kegyelmet LENKEY János kapitány és százada részére.

A ./. alatt csatolt és hivatkozott LENKEY jelentés hiányzik.

A teljes együttes összehajtott borítójának külívén kézírásos címzés: 1603/1890. Máramaros megye egyetemétől Bihar megye közönségének, hivatalból. Váradolasziban. (Váradolaszi: Bihar megye akkori székhelye, ma Nagyvárad egyik kerülete. Nagyvárad, Grossvardein, Oradea)

Komitat Máramaros. Komitatssitzung.

Protokoll über die Heimkehr der Schwadron von Rittmeister (Hauptmann) LENKEY aus Galizien und ein Brief an Palatin und Statthalter István (Erzherzog Stefan ) wegen Begnadigung für "Fahnenflüchtlingen".

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/4/2

7.


1848. június 25.

GÁL Sándor

A Nemes Székelynemzethez! Tisztelt polgártársaim!

Küldöttségem czélját szerencsém lőn, több népgyűléseken kijelenteni, és ez alkalommal örömtelt kebellel tapasztalni, miként Magyarország első független Minister-Elnökének fölhívását közlelkesedés ’s azon nyilatkozat kiséré, hogy készek vagytok inkább dicsőn meghalni, mintsem a’ despotismus bilincsei alá esve, gyáván élni...

...Végre felszólitam az egész székely nemzetet a’ magyarok Istenére és a’ nemzet-életéért az egyetértésre, és a szigoru rend korlátai közti megmaradásra, mert csak így lehet minden veszélyt elháritani.

Mindent a királyért, hazáért és szabadságért.

Junius 25-én 1848

GÁL Sándor Miniszterelnöki biztos

S.l. s.n. 1 fol. - 32,5 x 22,5 cm.

A megszólítás fölött: Ministerelnöki biztós GÁL Sándortól.

GÁL Sándor felhívásában nyugalomra intette Erdély lakosságát, alaptalannak mondta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint Erdélyt - az uralkodó által szentesített törvények szerint Magyarország Királyhágón túli kerületét - veszély fenyegeti.

Az Unió megerősítése azt jelenti, hogy az erdélyi fegyverviselő lakosságra is számít a kormány, hogy a reguláris haderőn kívül a nemzetőrség “mint mozgó sereg, az ellenséges nemzetek határain megvillanhasson".

A miniszteri biztos felszólítja a népvezetőket, haditiszteket, a jelenleg fegyverben álló és gyakorlott székely harcosokat, hogy tegyenek félre minden sérelmet, várják be békességgel, míg a szentesített törvények végrehajtására sor kerül.

Kétoldalas nyomtatvány, bal felső sarka sérült, a szöveg hiányos.

An die löblichen Sekler Nation! Geehrte Mitbürger!

Aufruf von GÁL Sándor über die Ruhe und Ordnung, über die Vereinigung zwischen Siebenbürgen und Ungarn.

Sign.: HL 1848 52/80

8.


1848. június 28.

BATTHYÁNY Lajos, gróf

Felszólítás székely polgártársainkhoz.

Közös hazánknak jelen évi országgyülései letették a szbadság’, egyenlőség, és testvériség’ alapköveit.

Nemzeti nagyságunk biztosan fog ezeken emelkedhetni... a honfiak józan értelme és összetartása szolgálhat óvó fegyverül...

E hazafiak sorából legyenek általam szivesen üdvözölve, székelyföldi magyar és oláh ajkú polgárok...

Lebegjen továbbá is a haza megmentése szemeitek előtt. Szabadságra méltó polgároknak nem juthat ennél nemesebb feladat.

Budapest Junius 28-án 1848.

Az összes ministerium nevében Gróf BATTHYÁNY Lajos m. k.

S.l. s.n. 1 fol. - 34 x 24 cm.

A miniszterelnök nyugalomra int felhívásában, kéri, hogy ne adjanak hitelt az alaptalan, békétlenséget szító híreszteléseknek. Jóllehet, az ország több pontján voltak politikai, felekezeti, nemzetiségi zavargások, az alapvető bajokon az uralkodó által szentesített törvények segíteni fognak. Addig is, tartsák épségben a hadi szerkezetet és szervezzék meg az önkéntes zászlóaljakat.

Aufruf an unsere Sekler Mitbürger.

Der Ministepräsident Graf BATTHYÁNY wendet sich an die Sekler Nation im Interesse der Ordnung und Ruhe und bietet sie um die Aufstellung der Sekler Nationalgarde.

Sign.: HL 1848 52/83

9.

1848. július 3.

[A Szász Nemzet Közössége. Erdély]

Denkschrift der sächsischen Nation in Siebenbürgen über die Bedingungen ihrer Vereinigung mit dem Königreiche Ungarn. (Zur Vorlage an den ungarischen Reichstag.)

Im letzten Siebenbürger Landtage haben die sächsischen Abgeordneten unter beendenden Einflüssen mehr ihren Privatansichten und Gefühlen, als den ertheilten Instructionen vertrauend, zu einer engeren Verbindung Siebenbürgens mit Ungarn die Hand geboten, bevor noch das Wesen und die Form dieser Verbindung der sächsischen Nation anschaulich dargethan worden war...

Ohne diese Bedingungen, deren Erfüllung allein die Fortdauer der sächsischen Nation gewährleistet, kann die sächsische Nation in eine engere Verbindung Siebenbürgens mit dem Königreiche Ungarn nicht eingehen.

Hermannstadt, den 3. Juli 1848.

Die Universität der sächsischen Nation in Siebenbürgen.

Franz SALMEN m.p. Graf de sächsischen Nation.

Carl SIGERNS m.p. subst. Notar.

[Szeben] Gedruckt bei Carl GEROLD. 2 fol. - 39 x 25 cm.

A jövőre nézve a szászok egyetemének képviselői az együttműködést csak úgy tartják elképzelhetőnek, ha saját maguk közül választott bíróság ítélkezik, fellebbviteli ügyekben is; ha nemzeti igazgatás rendelkezik a szász nemzeti vagyonnal, ha az állam tervezetében - az alaptörvényben - figyelembe veszik a szász belső viszonyokat.

Bírói és oktatási függetlenség, szabad tisztviselőválasztás a szász kerületekben, a német anyanyelv teljeskörű és szabad használata, a szász jog (sächsische Willkür) megtartása, az egyházi adó csökkentése, az adók helyi kezelése lehet többek között a megegyezés alapja. Minderre állami garanciát kérnek. Jóindulatukról biztosítják a nemzeteket, és egyben bejelentik, hogy az egyenlőség elve alapján a védelmi (hadi) adó fizetése alól nem vonják ki magukat.

Az erdélyi szász nemzet emlékirata a Magyar Királysággal való egyesülésük feltételeiről. (Előterjesztés a magyar országgyűlés részére.)

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/5/2

10.

1848. július 18.

KOSSUTH Lajos

Ministeri jelentés . Az országos pénzügy iránt.

Az 1848. VIII. t.cz. által ellévén határozva, hogy magyarország, ‘s a’ kapcsolt részek minden lakosai, minden köz terheket külömbség nélkül egyenlően és aránylagosan viselendik, a’ ministeriumnak meghagyatott, hogy ideiglenes adózási kulcsot dolgozzék ki... három kötelességet szab előmbe:

1-ör. Hogy kimutassam az ország pénzügyi kezelését...

2-or. Hogy kimutassam a’ folyó évben még reménylhető közjövedelmeket...

3-or. Hogy pénzügy vetést (budgetet) készítsek a’ jövő évre...

A. Országos pénzügy kezelési kimutatás...

B .Jövedelmi kimutatás...

Előterjesztésem harmadik részét — a’ jövő évi költségvetést , ‘s adórendszeri javaslatot, külön leszen szerencsém előterjeszteni.

Kelt Budapesten, julius 18-án 1848. KOSSUTH Lajos pénzügyminister. -

[Budapest?] s.n. 18 p. - 38 x 25 cm.

A szövegben említett mellékletek hiányoznak.

KOSSUTH az újonnan felállított pénzügyminisztérium két és fél havi működéséről számolt be az országgyűlés előtt, vázolta az ország nehéz pénzügyi helyzetét, amely részben abból adódott, hogy a délvidéki zavargások miatt Bács, Pozsega, Verőce, Torontál, Temes megyékből nem folyt be adó, Horvátország külön pénzgazdálkodást jelentett. Sok pénzt emésztett fel a honvédség felállítása, a nemzetőrség mobilizálása, felszerelése, a fegyvervásárlás és a katonaság zsoldjának emelése.

A minisztérium az országgyűlés utólagos megerősítését kéri az István nádor, mint királyi helytartó által jóváhagyott pénzügyi műveletekkel kapcsolatban, amelyek közül “egyik kamatos kincstár utalványoknak, másik magyar kamatlan papiros pénzek kibocsátása". Mindezek várható hatását elemzi a pénzügyminiszter.

Előterjesztésének második részében az eddig nem adózó osztályokkal, az új adónemek megállapításával, a kivetés módozataival is foglalkozik amellett, hogy részletesen tárgyalja az egyes adónemeket és várhatóan behajtható összegeket, különös tekintettel Erdélyre - amely eddig, különálló lévén, másként és más összegekkel adózott - és ezen belül is a só árára.

Bericht des Finanzministers Lajos KOSSUTH über die finanzielle Lage von Ungarn und Siebenbürgen (ab 11. April bis Ende Juni) und über die voraussichtlichen Erträge und Steuer (zwischen 1. Juli und 31. Dez. 1848.)

Sign.: HL 1848 52/88.

11.

1848. szeptember 1.

Egyházmegye. Nagyvárad

A’ nagyváradi I. sz. egyházmegye 1848-dik évi Augustus 3O- és 31-kén a püspökilakban tartott zsinat jegyzőkönyve.

Méltóságos és főtisztelendő báró BRÉMER László nagyváradi d. sz. püspök úr elnöklete alatt.. a’ kijelelt munkálatok tüzetesen tárgyaltattak. 1-21. [pont]...

Kelt Várad-Olasziban, a’ püspöki lakban, September hó l-sőjén 1848-dik évben. - Következnek az aláírások.

(VINKLER József, LÁZÁR Miklós zsinati jegyző.)

S.l. s.n. 4 fol. - 32 x 21 cm.

Az egyházmegye papjai 1848 májusától kérték a zsinat összehívását, ennek érdekében megyeszerte körözték felhívásaikat. A Nagyváradon összeült tanácskozáson közmegelégedéssel zárult valamennyi vitás ügy megtárgyalása, többek között: a katolikus egyház függetlensége, katolikus intézet alapítása, egyházi lap ingyenes biztosítása a szegények részére, délutáni istentiszteletek tartása, az iskolázatlan cselédség számára vasárnapi oktatások bevezetése, a klérus fegyelmének megszilárdítása, az elaggott papok jobb ellátása, bizonyos miseszövegek és imádságok magyar nyelvre fordítása, magyar könyörgések a templomokban a királyért és hazáért valamint a patronátus kérdése, amelyről a zsinat kimondta, hogy “hol a’ kegyurak jogaikat megtartják, annak terhét is viseljék”.

A jelzett aláírások hiányoznak.

A napirendi pontok között tárgyalt és megyeszerte körözött felhívásokról ld. az 5. sorsz. alatt Sárréti levelek / KIRÁLY Antal, BAYER György.

Protokoll des im Großvardeiner Bezirk gehaltenen Konsils über die früheren Problemen der katolischen Geistlichkeit. (Siehe noch Nr.5. Briefe .aus Sárrét.)

Sign.: HL 1848 52/96

Poss.: KA

12.


1848. szeptember 10.

PAP Zsigmond - MIHÁLYI Gábor stb.

Román testvérek!

I..

Kevés idő alatt nagy változások történtek. Martius előtt ti jobbágyok voltatok, szolgaság bilincseiben görnyedeztetek...

II. ... VI. Mi hisszük, hogy ha mi, románok a magyarokkal együtt fogunk küzdeni, mi győzni fogunk, és nemcsak mi, hanem unokáink is boldogok lesznek... mi küzdeni fogunk, győzni, és az áldást megérdemleni. Isten és a szent háromság segitsen. Költ Pesten, september 10-én 1848.

PAP Zsigmond, MIHÁLYI Gábor, SZERB Tivadar, MÁNY József, román képviselők.

Pest, nyomatott LENDERER és HECKENASTnál. 4 p. - 42 x 27 cm.

A román nemzet képviselői a hat pontban azokat az eddigi sérelmeket sorolják fel, amelyek az elnyomottakat érték, és amelyeket a márciusi forradalmat követő országgyűlés új törvényeivel orvosol, s a szolgáltatások - papi tized, robot - eltörlése, a jobbágyság intézményének megszüntetése, a jogegyenlőség kimondása a román nemzet tagjaira is vonatkozik. Éppen ezért óva intik a képviselők nemzetük tagjait, hogy a szerbekhez hasonlóan fellázadjanak a magyar nemzet, a magyar törvények ellen, mert ennek csak háború, nyomor, örökös békétlenség lenne a következménye. Ne engedjék, hogy a szláv nacionalizmus befolyásolja a románságot, mert ha az oroszok által is szított "rácztörekvéseknek" engednek, "a ráczok felül találnak kerekedni, úgy minket el fog nyelni az éjszaki colossus".

Rumänische Brüder.

Aufruf gegen Panslawismus im Interesse der Brüderlichkeit zwischen der ungarischen und rumänischen Nation für Verteidigung der gemeinsamen Heimat.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/7/4

Poss.: MP

13.

1848. szeptember 20.

HODOSSY Miklós - KOMLÓSY Antal - TAR Imre

Szózat Bihar megye lakosaihoz.

Atyafiak!

Örültünk mind, mikor a tavaszon meghirdettettek az új törvények. - Örültünk, mert felszabadult a föld és valóságos tulajdonává lett annak, a ki azt eddig is használta... de jelenleg... tapasztaljuk, hogy ámbár földünk szabad, ámbár attól senkinek, csak az országnak tartozunk adózni, — de mégis számos nemzetőrök és önkéntesek kiállitása, élelmezése... által költségeink... súlyosodnak...

Vívjuk ki szabadságunkat, és gyökereztessük meg azt örök időkre, az igaz királynak és minden jó hazafinak boldogulására.

Kelt Várad-Olasziban September 20-kán 1848.

Teljeshatalmu megbízottak: HODOSSY Miklós. KOMLÓSY Antal. TAR Imre.

[Váradolaszi?] s.n. 1 fol. - 4O,5 x 25,5 cm.

A felhívás fegyverre szólít JELLAČIČ hadai ellen: a kormánytól érkezett hivatalos tudósítások szerint a délről betört sereg Baranya, Somogy és Zala (Szala) megyét dúlja, s ez az oka annak, hogy a törvényekben szentesített jogok még nem érvényesülhetnek, a terhek viszont nőnek. Hogy a viszonyokon javítani lehessen, nincs más választás, mint "fegyvert fogjon mind az, a ki azt bírja vagy bírhatja".

Aufruf an die Einwohner des Komitats Bihar. Brüder!

Gegen Baron JELLAČIČ, Banus von Croaten, wer mit ihrer Armee in Südungarn wütet.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/7/16

Poss.: MP
 
 

14.

1848. szeptember 2O.

[HODOSSY Miklós - KOMLÓSY Antal - TAR Imre]

HODOSI, Nikoláé - KOMLÓSI, Antonie - TAR, Emeriku

Kuvuntáre katra lakuituri Comitatuluj Bihari.

Frátzilor!

Tótzi nyám bukurát ászta - primavára, kins száu vesztit Lezsile tsele noa...

Szene kastigam in derept szlobozenie noasztra, si szeo inradatsinam pre viekuri, szpre fericsire dreptuluj Imperat, si fieste karuja bun czerán.

In Várad-Olaszi Szeptemvrie 20. l848. Nikoláe HODOSI. Antonie KOMLÓSI. Emeriku TAR.

S.l. s.n. 1 fol. -

Az 13. sorszám alatti Szózat Bihar megye lakosaihoz cimű röplap szó szerinti fordítása.

Fonetikus, latin betűs irással, román nyelven.

Két, egymással szó szerint megegyező példány.

Aufruf an die Einwohner des Komitats Bihar - genau wie Nr.13. Rumänische Sprache, lateinische Buchstaben, phonetisch.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/7/17. - 41 x 25 cm.

ÖNB FL UNG 1848/7/19. - 4O,5 x 26 cm.

Poss.: MP.

15.

1848. szeptember 23.

HAJKA Demeter — KOPCSÁNYI Kristóf

Ellenfelhívás Arad város lakosaihoz!

A helybeli várkormányzónak f. e. s hó 22-én a város közönségéhez intézett helyen kivüli felhivása a hatóság figyelmét felköltve oda kénteté, miszerint ez törvényes állásánál s eljárásánál fogva a körön kivüli s csak egyenetlenség magvául szolgálható felhivást és figyelmeztetést félre tegye; mert öntudata tiszta érzetében törvény s alkotmányos téren működvén, a rend s közbátorság fenntartására is figyelmét terjesztve felügyelői kötelességének mindenkor eleget tett...

Kelt Aradon az l848-iki sept. 23-án tartatott tanácsülésből.

HAJKA Demeter m.k. h. polgármester.

KOPCSÁNYI Kristóf m.k. főjegyző = Entgegnung der Arader Behörde an ihre Bewohner.

Des hiesigen Festungs-Commandanten, von 22. d.M. an die hierortige Bewohnerschaft gerichtete Proclamation, hat der Behörde Vorsicht erweckend, selbe dahin gezwungen, daß sie ihrer gesetzlichen Stellung und Fürsehen zufolge, die außer dem Wirkungskreis, und nur den Samen der Zwietracht streuen könnende Proclamationen bei Seite lege; - denn in des reinen Selbstbewußtseins reinem Gefühl, innerhalb gesetzlich constitutionellen Schranken schreitend- und auf Ordnung und allgemeine Sicherheit wachsam seiend, hat sie immer der Aufflichts-Pflicht entsprochen... Gegeben aus der den 23. September 1848 gehaltenen Ratssitzung.

Demeter HAJKA m.p. sub. Bürgermeister.

Christof KOPCSÁNYI m.p. Ober-Notär. -

[Arad] Nyomatott SCHMIDT Józsefnél. l fol. - 36 x 2O,5 cm.

A várparancsnok hatáskörét túllépve intette nyugalomra a lakosságot, a tanácsülés ellenfelhívása biztosítja a parancsnokot arról, hogy a város lakói mindig kellő önmérsékletet tanúsítanak és a város vezetősége is tudja kötelességét.

Kétnyelvű plakát, felső részében a magyar, alul a német szöveggel.

Sign.: ÖNB FL UNG 1848/7/22

Poss.: MP

16.

1848. november 12. — november 16.

Állandó Bizottmány. Háromszék.

Háromszék Állandó Bizottmányának Erdélyi Fő Hadi parancsnok B. PUCHNER ö nagyméltóságához intézett irat másolata.

Katona Főparancsnok altábornagy B. PUCHNER Antal Úr önagy méltóságának.

Székönk kebelében nőttön nő az ingerültség azon minket körül szárnyaló hirre, mintha Erdővidékre és Háromszékre sorkatonaság, ennek kiséretében álló rendetlen csorda néppel betörni akarna... Bár mi történyen... ha még is megtámadtattnék, Isten és világ előtt felelőssé lesz a megtámadó a polgári háború iszonyataiért. Háromszék Állandó Bizottmányának S. Szt.–Györgyön November 12—én 1848 tartott üléséből. HORVÁTH Albert főkirálybiró. [Hozzá tartozik]: Másolata azon Cs. Kir. Főhadparancsnoksági rendeletnek, melly 1848–ki November 16–ról 1558. Q. Elnöki szám alatt a Brassai Cs. Kir. katonai, városi, határszéli s várbeli parancsnoksághoz bocsáttatott.

S.l. s.n. 3 p. 38 x 24 cm.

A háromszéki Bizottmány, a főkirálybíró és Anton PUCHNER levélváltása, amely szerint a főkirálybíró tiltakozik a sorkatonaság Háromszékre vezénylése ellen, a tábornok viszont lázadónak nevezi a háromszékieket, akik az ő katonai és polgári fennhatóságát elismerni nem akarják, így nincs is miről tárgyaljanak. A nyomtatványokban hivatkozás szerepel többszöri levélváltásra október 18.–ról, november 13.–ról a fenti két levélen kivül. Valamennyi témája hasonló.

Vom Ständigen Ausschuß des Komitats Háromszék an Baron PUCHNER, Armeeoberkommandant in Siebenbürgen.

Briefwechsel des Ausschusses in Háromszék, des Hauptkönigsrichters, weiter von Baron Anton PUCHNER, wonach der Hauptkönigsrichter gegen die Befehligung der Linieninfanterie in Háromszék protestiert, der General nennt die Bewohner in Háromszék als Rebellen, die seine militärische und bürgerliche Obermacht bekennen nicht wollen, deshalb haben sie kein Thema worüber zu verhandeln.

ÜNB FL UNG 1848/9/3.

ACTA - 1997 (A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve)

 

 
< Előző   Következő >
 
Erdélyi Top10 | relatio.ro - Az információ

| www.szekelyfoldert.info | Minden jog fenntartva © 2005-2006 | Digital Studio |