A Székely Nemzeti Múzeum Alapszabályai

I. fejezet
A Székely Nemzeti Múzeum címe, székhelye, célja, alapja és gyarapodási módja

1 §.
A múzeum címe: Székely Nemzeti Múzeum

2 §.
A székely nemzeti múzeum székhelye: Sepsiszentgyörgy városa

3 §.
A székely nemzeti múzeum célja: a székely nép múltjának és jelenének előtüntetése. Evégből:
a) Felkarol mindent, ami a tudomány, művészet, ipar és főképp a közélet terén a székely népet érdekli;
b) Magában foglalandja a székely föld történeti (régiségek, okmányok, kéziratok, nyomtatványok, pecsétek, nemesi címerek), földrajzi, természetrajzi (növények, állatok, ásványok, kőzetek, kövületek és termények), műipari és főképp népismei (házi bútorok, gazdasági eszközök és ruházat) tárgyait.
c) Az említett tárgyak, mint a székely nép elidegeníthetetlen tulajdona, a múzeumban megőriztetnek, és kiállítva a közönség számára nyilvánossá tétetnek.
d) Gondozza és kezeli a Háromszéki Tanalap kormányhatározat átadta ingó és ingatlan javait. Felhasználja a javak utáni jövedelmet az 1904. július 6-i alapítólevélben foglalt céloknak megfelelően.

4 §.
A székely múzeum alapját az özv. Cserey Jánosné szül. Zathureczky Emília által ajándékozott és évek hosszú során lelkes adakozóktól e célra gyűjtött tárgyak képezik.

5 §.
A tárgyak gyűjtés, ajándékozás és vétel útján gyarapíttatnak.

II. fejezet
A múzeum kormányzása és tisztviselői

6 §.
A Székely Nemzeti Múzeum ügyeit egy Háromszék, Csík és Udvarhely megyék székely közönségéből önmagát kiegészítő 21 tagú igazgató-választmány intézi, mely a saját kebeléből elnököt, 3 alelnököt, kik közül egyik ügyvezető, egy pénztárost és egy jegyzőt választ, s melynek tagjai a fentieken kívül még a múzeum igazgató-őrei, az alapítónő vagy utódai megbízottja és a Székely művelődési egylet kiküldöttje.

7 §.
A múzeum belső ügyeit az igazgató-választmány ellenőrzése mellett az igazgató-választmány elnökségéből, a múzeum tisztviselőiből, igazgató-őrök és a pénztárnok és a választmány 3 kiküldött tagjából alkotott ügyvezető-tanács vezeti.

8 §.
A múzeum tisztviselői

a) Fizetéses múzeumőrök, mint a tárgyak közvetlen felügyelői és rendezői.
b) Egy múzeumi pénztárnok, mint a pénzek, zálog- vagy kölcsönlevelek kezelője.

(...)

III. fejezet
A székely múzeum igazgatóságának és tisztviselőinek joga és hatásköre

10 §.
Az igazgató-választmány Sepsiszentgyörgyön évenként két rendes gyűlést tart: tavaszi gyűlést február hóban a számadás megvizsgálására, őszi gyűlést november hóban a költségelőirányzat összeállítása végett. A gyűlést az elnök hívja össze, meghívó jegyek által.
Rendkívüli gyűléseket pedig a körülményekhez képest az elnök bármikor hívhat össze. Az igazgató-választmány elnöke által egybehívott gyűlés teendői a következők:
a) felülvizsgálja az ügyvezető-tanács előterjesztése alapján a múzeumi tárgyakat és a pénztárt,
b) az ügyvezető-tanács által előterjesztett vagy saját kebeléből jövő indítványok felett szótöbbséggel határoz,
c) megalakítja, illetőleg kiegészíti az ügyvezető tanácsot 3 taggal, mégpedig különös tekintettel a helyszínen lakó és szakértő egyénekre, választja a pénztárnokot;
d) ha a múzeumőr állomása üresedésbe jő, elnöksége útján nyilvános pályázatot hirdet, s a pályázók közül az ügyvezető-tanács véleményének meghallgatása mellett választ.
(...)
f) a múzeumot hatóságokkal vagy harmadik személlyel szemben elnöksége által képviselteti, s a múzeumot érdeklő szerződéseket megköti.
(...)

12 §.
A múzeumőrök joga és hatásköre

a) A múzeumőr élethossziglan választott hivatalnok. Hivatalából csak kellő szorgalom hiánya miatt vagy bűnügyben való elítélés esetében mozdítható el az igazgató-választmány által. A múzeumőr köteles minden év végével részletes jelentést tenni az igazgató-választmánynak, melyben az évi szerzemények, a múzeum állapota és a múzeum szükségletei bennfoglalva legyenek.
(...)
d) Szakszerűen rendezi az irat- és könyvtárat, régiségeket, természetrajzi és népismei tárgyakat és termékeket.
(...)
n) A múzeum helyiségét igazgató-választmány által megállapított napokon a közönség előtt megnyitja. Utazóknak s más szakférfiaknak kívánatára a gyűjteményeket bármikor megmutatja.
(...)

V. fejezet
A múzeum pecsétje

18 §.
A múzeum hivatalos kiadványainál a székely nemzet ősi pecsétjét használja, mely ezen körirattal látandó el: „Székely Nemzeti Múzeum 1879”
(...)

(Statutele Muzeului Naţional Săcuesc -- A Székely Nemzeti Múzeum Alapszabályai, 1936 -- az utolsó legitim statútum; részletek. Az Alapszabályok megkövetelte, a tulajdonos közösséget képviselő vezető testületet 1949-ben, a jogcím nélkül, mert a törvényes eljárás be nem tartásával történő államosításkor feloszlatják, bár utód-testületei még fél évtizedig próbálkoznak átmentésével. 1990--2000-ben, ha a törvényességet formailag nem is sikerül helyreállítani, a múzeumot újra az Alapszabályok szellemében vezetik. A múzeum igazgatását, leszámítva egy rövid, 1945-ös közjátékot, 2000 végéig mindig szakmai vezetés látta el.)

 
Székely Nemzeti Múzeum 1875 -2000, (C) Délkeleti Intézet, Digital Studio,
www.szekelyfoldert.info :: Székely Elektronikus Könyvtár
design: Digital Studio
Erdélyi Top10 | relatio.ro - Az információ